Volume 6 (2017)

Idź do wersji strony w języku angielskim

Strona tytułowa
Spis treści
Laudacja na cześć Profesora Marka Kotera z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin i 50. rocznicy uzyskania doktoratu (Marek Sobczyński)
Wprowadzenie (Tomasz Figlus)

Artykuły

Mirosława Czerny, Andrzej Czerny - Regularny układ przestrzenny miasta latynoamerykańskiego – historia i rozwój
(Regular spatial layout of the Latin American city – history and development)

Marta Chmielewska - Rozwój morfologiczno-przestrzenny Rovaniemi
(Morphological and spatial development of Rovaniemi)

Barbara Miszewska, Robert Szmytkie - Rozwój przestrzenny i przemiany morfologiczne osiedli Wrocławia wyrosłych wokół dawnych wsi kmiecych
(Spatial development and morphological transformations of districts arisen around former peasant villages. The case study of the Wrocław city)

Łukasz Musiaka - Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu
(Morphological transformation of a small town based on the example of Nowy Staw)

Marika Pirveli - Koncepcja morfoznaku z kodem obrazowym i semantycznym w badaniach nad tożsamością transgranicznego miasta na przykładzie Cedyni
(The concept of morphosign with image and semantic code in studies of cross-border town's identity on the example of Cedynia)

Krzysztof Paweł Woźniak - Aleksandrów i okoliczne wsie w świetle nieznanych źródeł z przełomu XVIII i XIX w.
(Aleksandrów and its surrounding settlements in the light of formerly unknown sources from the turn of 18th and 19th centuries)

Joanna Szczepankiewicz-Battek - Osadnictwo braci czeskich i morawskich w regionie łódzkim
(Colonisation of Bohemian and Moravian Brethren in Łódź region from 16th to 19th centuries)

Tomasz Figlus - Geneza, rozwój i zanik Wiączynia. Próba rekonstrukcji geograficzno-historycznej osadnictwa w aspekcie przemian zagospodarowania przestrzennego i rozplanowania wsi
(The origins, development and disappearance of Wiączyń. An attempt at geographic and historical reconstruction of settlement in the aspect of transformations of spatial planning and village layout)

Monika Cepil - Śladami osadników fryderycjańskich w środkowej Polsce. Cmentarze i ich pozostałości
(Tracing Frederician settlers in Central Poland. Cemeteries and their remains)

Tomasz Marcysiak - Zapis wywiadu narracyjnego jako przyczynek do badań autoetnograficznych wsi kosznajderskich
(A record of narrative interview as a contribution to autoethnographic research of the Koschneiderei villages)

Anna Majewska - Usytuowanie synagog w strukturach jednostek osadniczych województwa śląskiego – koncepcja typologii
(Location of synagogues in the space of the settlement units of the Silesian Voivodeship – concept of typology)

Vladimír Baar, Barbara Baarová - De facto states and their socio-economic structures in the post-Soviet space after the annexation of Crimea
(Państwa de facto i ich struktury społeczno-ekonomiczne w przestrzeni postsowieckiej po aneksji Krymu)

Roman Slyvka, Liubov Slyvka, Yaroslava Atamaniuk - Transformations of the cultural landscape of Donbas during the armed conflict 2015–2017
(Transformacje krajobrazu kulturowego Donbasu w czasie konfliktu zbrojnego w latach 2015–2017)

Recenzje

Stefan Kałuski – Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017, 302 ss. (Marek Sobczyński)

Piotr Eberhardt – Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne, Wydawnictwo Arcana, cykl Arkana historii, Kraków 2017, 357 ss. (Marek Sobczyński)

Informacje naukowe

V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej, Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego, Łódź, 22–23 czerwca 2017 r. (Tomasz Figlus)

„Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”… 70 lat Żydowskiego Instytutu Historycznego (Andrzej Rykała)