Volume 4 (2015)

Idź do wersji strony w języku angielskim

Wprowadzenie. Czym jest i po co nam granica? (Andrzej Rykała)

Artykuły

Piotr Eberhardt - Koncepcje granic państwa polskiego u progu odzyskania niepodległości
(The concepts of the Polish state boundaries on the threshold of independence)

Mirosława Czerny - Ameryka Środkowa – trudne sąsiedztwo na przesmyku między Meksykiem i Ameryką Południową
(Central America – difficult neighborhood on the isthmus between Mexico and South America)

Gideon Biger - International boundaries and the change of landscape The Israel-Egypt boundary as a case study
(Granice międzynarodowe i ich wpływ na krajobraz Granica Izrael-Egipt jako studium przypadku)

Marek Sobczyński - Zmiany granic w Afryce w okresie postkolonialnym (do końca zimnej wojny)
(Border changes in Africa in the postcolonial period (until the end of the Cold War))

Marek Sobczyński - Zmiany granic w Afryce na przełomie XX i XXI wieku
(Border changes in Africa at the turn of the 20th and 21st centuries)

Ryszard Żelichowski - Granica miękka jak skała
(Border soft as a rock )

Gerard Kosmala - Granice polityczne a turystyka
(Political boundaries and tourism)

Sylwia Dołzbłasz - Cieszyn-Czeski Cieszyn – wybrane aspekty funkcjonowania miasta podzielonego na granicy polsko-czeskiej w kontekście transgranicznej mobilności mieszkańców
(Cieszyn-Český Těšín – selected aspects of a divided city at the Polish-Czech border functioning in the context of transborder mobility)

Łukasz Twardowski - Rola Wisły jako rzeki granicznej na tle historycznych podziałów kraju i jej znaczenie w aktualnym podziale administracyjnym
(The role of the Vistula River as a border on the background of historical divisions of Poland and its importance in the current administrative division)

Tomasz Figlus - Uwagi na temat procesu kształtowania granic wsi w Polsce do końca XVIII wieku w kontekście morfogenetycznym
(Remarks on the process of shaping the village boundaries in Poland until the end of the eighteenth century in the morphogenetic context)

Łukasz Węgrzyn - Granice nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady na terenie okupowanej Polski
(The boundaries of the Nazi concentration and extermination camps in occupied Poland)

Joanna Szczepankiewicz-Battek - Kościoły graniczne i ucieczkowe w krajobrazie kulturowym pogranicza śląsko-łużyckiego i ziemi legnickiej
(Border and escape churches in the cultural landscape of the Silesian-Lusatian borderland and the Legnica area)

Recenzje i artykuły recenzyjne

Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013, Regionálne centrum Rozvojového programu OSN Pre Európu i Společenstvo nezávislých štátov v Bratislave, Bratyslava 2013, 120 ss. (Marek Sobczyński).

Przywracanie pamięci o odbudowanej dumie narodowej. Alina Cała – Ochrona bezpieczeństwa fizycznego Żydów w Polsce powojennej. Komisje Specjalne przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2014, 461 ss. (Andrzej Rykała).

Informacje naukowe

Bogactwo różnorodności. Centrum Dialogu w Łodzi (Joanna Podolska).

Pięć lat „Kwartalnika Romskiego” (Agnieszka Caban).

IV Krajowa Konferencja „Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości”, Łódź, 11–12 czerwca 2015 r. (Magdalena Deptuła).

Międzynarodowa Konferencja „Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, Warszawa, 10–12 czerwca 2015 r. (Marzena Szugiero).