Volume 3 (2014)

Idź do wersji strony w języku angielskim

Wprowadzenie. Krajobraz (region) historyczno-polityczny jako obiekt wspólnej refleksji geografów historycznych i politycznych (Andrzej Rykała)
Pro memoria Mariusz Kulesza (1950-2014)

Artykuły

Mariusz Kulesza - Rozważania na temat regionu geograficzno-historycznego

Marek Sobczyński - Krajobraz kulturowy, administracyjny i polityczny a region polityczny. Kilka uwag o istocie zjawisk
(The cultural, administrative and political landscapes vs. political region. Some remarks about the essence of these phenomena)

Jan A. Wendt - Regiony historyczne i podziały administracyjne na ziemiach rumuńskich
(Historical regions and administrative divisions of the Romanian lands)

Andrzej Rykała - Państwo wpisane w depozyt religii. Przeobrażenia struktury terytorialno-religijno-etnicznej Izraela w kontekście oddziaływań międzynarodowych
(The state written into the deposit of religion. Transformation of territorial – religious – ethnic structure of Israel in the context of interaction in the international relations)

Alessandro Vitale - The Jewish Autonomous Region in Siberia. Multicultural heritage and coexistence
(Żydowski Obwód Autonomiczny na Syberii. Wielokulturowe dziedzictwo i współistnienie)

Tadeusz Palmowski - Struktura władzy i podziały administracyjne obwodu kaliningradzkiego
(Authority structure and administrative division of the Kaliningrad Oblast)

Zofia Kozłowska-Socha - Krajobraz historyczno-polityczny separatystycznej Katalonii
(Historico-political landscape of separatist Catalonia)

Elżbieta Papińska - Ślady kultury materialnej i duchowej Tybetańczyków na obszarach współczesnych prowincji Syczuan i Qinghai
(Traces of material and spiritual culture of the Tibetan people in the areas of modern Sichuan and Qinghai Provinces)

Mariusz Kowalski - Udział Polaków w formowaniu południowoafrykańskiej Kolonii Przylądkowej
(Participation of Poles in the formation of the South African Cape Colony)

Piotr Eberhardt - Yves Lacoste jako geograf i geopolityk
(Yves Lacoste as a geographer and a geopolitician)

Marek Barwiński - Podlasie jako region pogranicza
(Podlasie as the borderland region)

Stefan Dudra - Odbudowa prawosławnej sieci parafialnej na Łemkowszczyźnie po 1956 roku jako element wielokulturowości regionu
(Rebirth of the Orthodox Church in the Lemko Region after 1956 as a part of the multicultural region)

Aneta Marek - Ziemia Kłodzka jako region kultu św. Jana Nepomucena
(Klodzko Land as the region of the cult of Saint John of Nepomuk)

Recenzje

Łukasz Zaborowski – Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, 164 ss. (Marek Sobczyński).

August Grabski (ed.) – Rebels Against Zionism. Studies on the Jewish Left Anti–Zionism, The Jewish Historical Institute, Warsaw 2011, 288 ss. (Piotr Kendziorek)

Informacje naukowe

Powołanie Komisji Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Katarzyna Leśniewska).

Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku – nowa placówka na kulturalno-oświatowej mapie Polski (Mariusz Wojtalewicz, Rafał Kowalski).

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu Rzeczpospolita domów, Słupsk, 28–29 kwietnia 2014 r. (Krystyna Krawiec-Złotkowska) 21st International Seminar on Urban Form, Porto, Portugalia, 3–6 lipca 2014 r.(Magdalena Deptuła).

The 14th International ‘Lodz’ Conference on Political Geography and IGU CPG Workshop Geographical-political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, Łopuszna, 15–17 sierpnia 2014 r. (Katarzyna Leśniewska).