Volume 1 (2012)

Idź do wersji strony w języku angielskim

Strona tytułowa
Spis treści
Wprowadzenie (Andrzej Rykała)

Artykuły

Andrzej Rykała - Dlaczego razem? Uwagi o relacjach między geograficzno-historyczną i geograficzno-polityczną perspektywą metodologiczną i poznawczą
(Why together? Notes about the relationship between the geo-historical and geopolitical methodological and cognitive perspectives)

Piotr Eberhardt - Koncepcje geopolityczne Iwana Dusińskiego
(Geopolitical concepts of Ivan Dusinsky)

Gideon Biger - The boundaries of the Middle East – past, present and future
(Granice na Bliskim Wschodzie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość)

Roman Szul - Kwestia językowa w dziejach. Zarys problematyki
(Language question in the history. An outline)

Marek Sobczyński - Interakcja „badacz–podmiot badania” w studiach nad mniejszościami w Polsce
(Interaction between the researcher and the subject of research in minority studies in Poland)

Mariusz Kowalski - Wielkie posiadłości ziemskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i ich wpływ na dzisiejsze środowisko antropogeniczne
(Large landed estates in the Polish-Lithuanian Commonwealth and its impact on today's anthropogenic environmental)

Marek Barwiński - Stosunki międzypaństwowe Polski z Ukrainą, Białorusią i Litwą po 1990 roku w kontekście sytuacji mniejszości narodowych
(Polish interstate relations with Ukraine, Belarus and Lithuania after 1990 in the context of national minorities)

Mariusz Kulesza - Ze studiów nad rolą protestantów w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Łodzi
(Study on the role of Protestants in shaping the cultural landscape of Łódź)

Anna Klimek - Aktywność społeczna oraz relikty dziedzictwa materialnego ewangelików augsburskich w Pabianicach
(Socio-religious activity, relics of the material heritage of protestants in Pabianice)

Anna Wiercińska - Cmentarze łódzkie na tle rozwoju ludnościowego i przestrzennego miasta
(Łódź cemeteries in the context of the population and spatial development of the city)

Agnieszka Tomalka - Przestrzenne zróżnicowanie procesów asymilacji Polonii w Nowym Jorku
(Spatial differentiation of assimilation processes of Polish community in New York City)

Zofia Kozłowska-Socha - Rozwój Kościołów protestanckich w Ameryce Łacińskiej
(Expansion of Protestant churches in Latin America)

Recenzje

Krzysztof Czubocha – Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, 315 s. (Marek Sobczyński)

Informacje naukowe

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z Geografii Politycznej nt. Wschodni wymiar zjednoczonej Europy, Chełm–Łuck, 12–14 września 2012 r. (Łukasz Musiaka).

Międzynarodowa konferencja „Nie masz już żydowskich miasteczek…” Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Sprawcy – Ofiary – Świadkowie, Łódź, 27–28 października 2011 r. (Andrzej Rykała).

Międzynarodowa konferencja naukowa Żydzi w powojennej Polsce i Łodzi 1945–1950, Łódź, 24 maja 2012 r. (Andrzej Rykała).