Tom 5 (2016)

Idź do wersji strony w języku angielskim

Wprowadzenie. O przyczynach i specyfice geograficznych badań nad mniejszościami narodowymi i etnicznymi (Andrzej Rykała)

Artykuły

Tomasz Figlus - Villae iuris valachici. Z problematyki rozwoju osadnictwa wołoskiego w Polsce na przykładzie ziemi sanockiej
(Villae iuris valachici. The problems of the development of Vlach settlement in Poland in the case of Sanok region)

Alina Cała - Komisje Specjalne przy Komitetach Żydowskich w Polsce – aspekt geograficzny
(The Special Commissions of Jewish Committees in Poland – geographical aspect)

Anna Moroz - Konflikt pamięci na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie działalności Romualda Rajsa ps. „Bury”
(A memories conflict on the Polish-Belarusian borderland with reference to activity of Romuald Rajs aka “Bury”)

Marek Barwiński - Mniejszości narodowe i etniczne w polskiej przestrzeni publicznej
(National and ethnic minorities in Polish public space)

Mariusz Kowalski - Morawianie (Morawcy) w Polsce
(Moravians (Moravs) in Poland)

Andrzej Rykała, Marek Sobczyński - Naród polski jako żywa struktura. Kształtowanie się poczucia odrębności narodowej Ślązaków pod wpływem uwarunkowań geograficzno-historycznych i geograficzno-politycznych
(Polish nation as a living structure. The development of a sense of national identity in Silesians under the influence of geographic-historical and geographic-political circumstances)

Jan A. Wendt - Początki i rozwój geografii w wieloetnicznym Gdańsku
(The origins and development of geography in multiethnic Gdansk)

Katarzyna Leśniewska-Napierała - Działalność organizacyjna mniejszości polskiej na Łotwie (dawne Inflanty Polskie)
(Organizational activity of Polish minority in Latvia (former Polish Livonia))

Piotr Eberhardt - Skład narodowościowy ludności Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku
(Ethnic composition of the population of Russian Federation at the turn of the 19th and 20th centuries)

Arnon Medzini - Tribalism Versus Community Organization: Geography of a Multi-Tribal Bedouin Locality in the Galilee
(Plemienność kontra organizacja społeczności: geografia wieloplemiennej miejscowości beduińskiej w Galilei)

Luis Escobedo - Whiteness in Political Rhetoric: A Discourse Analysis of Peruvian Racial-Nationalist “Othering”
(Białość w retoryce politycznej: analiza dyskursu “otheringu” peruwiańskich rasistowskich nacjonalistów)

Mirosława Czerny - Region peryferyjny wobec procesów globalizacji – eksploatacja surowców i zjawisko rugowania rdzennych mieszkańców Chocó z ich ziemi (w Kolumbii)
(A peripheral region in the face of globalisation processes – exploitation of resources and the displacement of native inhabitants of Chocó from their land (in Colombia))

Recenzje i artykuły recenzyjne

Piotr Eberhardt – Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane zagadnienia (Marek Sobczyński).

Informacje naukowe

Central European Conference of Historical Geographers Republika Czeska, Praga, 31 sierpnia – 2 września 2016 r. (Tomasz Figlus).

15. Międzynarodowa „Łódzka” Konferencja z Geografii Politycznej "Borderlands of nations, nations of borderlands. Pogranicza narodów i narody pograniczy" Złotniki Lubańskie, 14–16 września 2016 r. (Magdalena Zdyb).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wielkomiejskie cmentarze żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej" Łódź, 9–10 listopada 2016 r. (Anna Majewska)

Konferencja naukowa "Żydzi a wojna domowa w Hiszpanii (1936–1939)" Warszawa, 17 listopada 2016 r. (Piotr Grudka)

Konferencja naukowa "Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku" Warszawa, 10–12 czerwca 2015 r. (Piotr Grudka)