Tom 2 (2013)

Idź do wersji strony w języku angielskim

Strona tytułowa
Spis treści
Wprowadzenie. Wielokulturowość i wielokulturowe dziedzictwo z perspektywy geografii politycznej i historycznej (Andrzej Rykała)

Artykuły

Mariusz Kulesza - Wielokulturowe dziedzictwo Łodzi a współczesny krajobraz miasta
(Multicultural heritage of Łódź and the contemporary urban landscape)

Marta Chmielewska - Wielokulturowe dziedzictwo materialne Katowic
(Multicultural heritage of Katowice)

Roman Szul - Miasto a język. Rola miast w kształtowaniu sytuacji językowej
(City and language. Role of cities and towns in shaping language situation)

Gideon Biger - Walls, fences and international borders
(Mury, ogrodzenia i granice międzynarodowe)

Luis Escobedo - Colonial heritage in multi-ethnic societies: undercover racism in twenty-first-century Peru
(Dziedzictwo kolonialne w społeczeństwach wieloetnicznych: utajony rasizm w Peru w XXI wieku)

Marek Sobczyński - Amazońskie plemię Sateré-Maué – między akulturacją a asymilacją
(Amazonian tribe Sateré-Mawe – between acculturation and assimilation)

Paweł Klint - Polsko-niemieckie pogranicze kulturowe na przykładzie kontaktów szlachty wielkopolskiej, śląskiej i brandenburskiej w XVI–XVIII wieku
(The Polish-German cultural borderland as illustrated by Great Poland (Wielkopolska), Silesian and Branderburg nobility in 16th to 18th centuries)

Emir Kasprzycki - Problematyka małżeństw mieszanych katolicko-ewangelickich oraz konwersje na Mazurach w latach 1850–1960
(Issues of mixed Catholic-Lutheran marriages and conversions on Masuria in years 1850–1960)

Mariusz Kowalski - Ludność polska w wieloetnicznych regionach Litwy, Łotwy i Białorusi
(The Polish population in multi-ethnic regions of Lithuania, Latvia and Belarus)

Joanna Szczepankiewicz-Battek - Bracia czescy w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce – przeszłość i teraźniejszość
(The Czech Brethren in the Evangelical Reformed Church in Poland – past and present)

Andrzej Rykała - Działalność społeczno-kulturalna mniejszości narodowych i religijnych w przestrzeni miejskiej Pabianic do drugiej wojny światowej
(Socio-cultural activities of national and religious minorities in the city of Pabianice before World War II)

Notatki naukowe

Gideon Biger - Patrick Geddes – not only a town planner but a poet too

Recenzje

Helena Karczyńska – Odnowiona Jednota Braterska w XVIII–XX wieku. Z dziejów ruchu religijnego herrnhutów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na świecie, Wydawnictwo Semper, Warszawa 2012, ss. 468 (Mariusz Kulesza)

Mariusz Kowalski – Księstwa Rzeczpospolitej. Państwa magnackie jako region polityczny, Prace Geograficzne nr 238, IGiPZ PAN, Warszawa 2013, ss. 396 (Marek Sobczyński).

Informacje naukowe

Regional Conference of the International Geographical Union, Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth’s Future, Kioto, 4–9 sierpnia 2013 r. (Katarzyna Leśniewska)

IV EUGEO Congress, Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change, Rzym, 5–7 września 2013 r. (Katarzyna Leśniewska)