Zasady postępowania w przypadku wykrycia nierzetelności badań

Definicja nierzetelności badań

„Nierzetelność” lub „naukowa nierzetelność” są rozumiane jako fabrykacja, fałszowanie, plagiat lub inne działania znacząco odbiegające od zasad rzetelności prowadzenia badań i dzielenia się ich wynikami.

Do działań uznawanych za nierzetelność naukową należą, m.in. umieszczanie w wykazie autorów osób, które nie wyraziły na to zgody; przypisywanie autorstwa osobom, które nie brały udziału w przeprowadzaniu i opracowywaniu badań; oraz brak wiedzy o merytorycznym wkładzie studentów, stażystów lub innych osób zaangażowanych w badania. Przykłady nierzetelności badań nie ograniczają się tylko do tych wyżej wymienionych.

Do działań tych nie są zaliczane nieświadome błędy lub różnice w interpretacji oraz ocenie danych i materiałów źródłowych.

Przywłaszczenie

Naukowiec lub recenzent nie powinni świadomie lub nieświadomie:

  1. Popełniać plagiatu, co rozumiane jest jako wykorzystywanie słów, idei lub innych elementów badań jako własnych bez wskazania autorstwa w sposób właściwy dla sposobu prezentacji badań.
  2. Wykorzystywać informacji zwartych w recenzowanych materiałach w sposób naruszających ich poufność.
  3. Ignorować wyników już opublikowanych prac w celu wykazania innowacyjności prowadzonych przez siebie badań.

Ingerencja

Naukowiec lub recenzent nie powinni świadomie i bez wyraźnej zgody przejmować, wykorzystywać lub niszczyć jakichkolwiek narzędzi lub materiałów naukowcy należących do innej osoby. Mowa tu o aparaturze, odczynnikach chemicznych, preparatach biologicznych, notatkach, danych, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym lub innych niewymienionych materiałach lub sprzętach wykorzystywanych lub stworzonych podczas przeprowadzania badań.

Zgłoszenie zarzutu nierzetelności badań

Zarzut musi być przygotowany pisemnie i złożony redaktorowi naczelnemu czasopisma naukowego, w którym wykryte zostały nieprawidłowości. Obowiązkiem redaktora naczelnego jest przekazać sprawę Władzom Uniwersytetu Łódzkiego. Skarżący powinien zawrzeć w dokumencie dowody potwierdzające wykryte nieprawidłowości.