Zasady przeciwdziałania konfliktom interesów

Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych. Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Zespół redakcyjny zobowiązany jest zapewnić sprawiedliwy proces recenzji. Redaktorzy powinni odrzucić teksty (zasięgając rady pozostałych członków redakcji), w których występuje konflikt interesów pomiędzy autorami, firmami lub (ewentualnie) instytucjami związanymi z danym czasopismem. Redaktorzy mają obowiązek wymagać od wszystkich autorów i recenzentów ujawnienia faktu występowania sprzecznych interesów. W razie potrzeby należy podjąć inne odpowiednie działania, takie jak wycofanie publikacji lub zamieszczenie stosownej informacji.

Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.