Strona główna

Idź do wersji strony w języku angielskim

„Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” (ISSN 2300-0562, e-ISSN: 2450-0127), to czasopismo naukowe w języku polskim (w każdym tomie zamieszczanych jest również kilka artykułów w języku angielskim), w którym przedstawione są zagadnienia teoretyczne i empiryczne podejmowane przez każdą z „tytułowych” dyscyplin. Ich usytuowanie na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych oraz – choć w zdecydowanie mniejszym zakresie – przyrodniczych nadaje profilowi merytorycznemu pisma interdyscyplinarny charakter. Periodyk (rocznik) wydawany jest przez Katedrę Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Odzwierciedla w dużym stopniu profil naukowy tej jednostki i zainteresowania badawcze jej pracowników. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikują badacze wywodzący się z łódzkiego ośrodka akademickiego, a także innych ośrodków polskich i zagranicznych. Są to zarówno uznani autorzy, jak i debiutujący, których zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce geograficzno-politycznej i geograficzno-historycznej.

Poszczególne numery czasopisma mają jednolitą strukturę wewnętrzną, na którą składają się następujące części: artykuły, recenzje i notatki naukowe. Wszystkie zeszyty są profilowane. Wyraźnie sprecyzowaną tematykę wyraża przyjęty dla danego numeru podtytuł.

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, a więc zarówno pracowników nauki i praktyków odpowiedzialnych za realizację polityki społeczno-gospodarczej na różnych szczeblach (lokalnym, regionalnym, krajowym), studentów geografii, historii, socjologii, nauk politycznych, jak i pozostałych osób zainteresowanych problematyką geograficzno-polityczno-historyczną.

Poszczególne tomy czasopisma przygotowywane są przez kolegium redakcyjne oraz redaktorów tematycznych, reprezentujących następujące nauki: geografię, historię, matematykę, filologię polską i filologię angielską. Wraz z Radą Naukową, składającą się również z przedstawicieli różnych dyscyplin, dokonują oni oceny tomów i propozycji tematycznych przyszłych zeszytów.

Do publikacji kwalifikowane są teksty po recenzjach, posiadające zarówno formę typowego artykułu naukowego, jak i eseju lub innego materiału naukowego.

„Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” (SzGPiH) wydawane są w nakładzie 70 egz. i publikowane w otwartym dostępie na licencjach Creative Commons BY-NC-ND (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych). Wszystkie wydania SzGPiH dostępne są w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, a także indeksowane w bazach: